Class Ref Class Name Class Winner 2nd Place 3rd Place Festival Year
VC 179 VC 179 Vocal Recital (16-19 yrs) 2024
VC 213 VC 164 Vocal Duet (19yrs & under) 2024
CH 123 CH 120 Choirs (11 yrs & under) 2023
CH 124 CH 124 Choirs (Any Age) 2023
CH 124 CH 121 Choirs (15 yrs & under) 2023
CH 125 CH 123 Choirs (21 yrs & under) 2023
CH 140 VC 192 Vocal Ensemble (18 and over) 2023
CHO 02 CHO 02 Junior Chorister Class (13 and Under) 2023
CHO 03 CHO 03 Senior Chorister Class (14-18yrs) 2023
DA 400 DA 400 Classical Solo (up to 6yrs) Ava Marshall Matylda Gajewska 2023
DA 401 DA 401 Modern Solo (up to 6yrs) Marnie Baldry Kali Elena Smith Poppy Ellis 2023
DA 402 DA 402 Tap Solo (up to 6yrs) Emily Blowers Ava Marshall Matylda Gajewska 2023
DA 403 DA 403 Classical, Stylised & Modern Ballet Solo (7-8 yrs) 2023
DA 404 DA 404 Classical, Stylised & Modern Ballet Solo (9-10 yrs) Elsie McKinley Darcey Simms Momoka Varian 2023
DA 405 DA 405 Classical, Stylised & Modern Ballet Solo (11-12 yrs ) 2023
DA 406 DA 406 Classical, Stylised & Modern Ballet Solo (13-14 yrs ) Henrietta Wilson Elodie Barnard Bailey-Kascia Carr 2023
DA 407 DA 407 Classical, Stylised & Modern Ballet Solo (15+) 2023
DA 408 DA 408 Contemporary Solo (Must be Bare foot 13-14yrs) 2023
DA 409 DA 409 Contemporary Solo (Must be Bare foot) (15+) 2023
DA 411 DA 411 Narrative/Character Solo (9-10 yrs) 2023